image008-1.gif

نیکون با معرفی D2Xs دو نرم افزار جدید نیز معرفی نموده است. اولین نرم افزار Nikon Camera Control Pro است که توسعه یافته نرم افزار Nikon Capture Camera Control می باشد. این نرم افزار حرفه‌ای جدید با Nikon Capture NX سازگار است. تغییرات ایجاد شده در این نرم افزار در توضیحات مربوطه در سایت نیکون قابل مشاهده است . نرم افزار دوم بنام Nikon Image Authentication نامیده شده که قادر است اعتبار عکسهایی را که با D2Xs گرفته شده تشخیص دهد، این نرم افزار می تواند در صورتی که اطلاعات تصویری متادیتای عکس یا خود عکس تغییر نموده باشد تشخیص دهد و کاربرد آن در استفاده های حقوقی، دولتی، و بازار بیمه و رسانه ها می‌باشد.