نقش کانن امارات، تحکیم و تقویت موقعیت کانن در منطقه از طریق ایجاد یک ساختار و تشکیلات یکپارچه است. این شرکت تازه تاسیس شده، مسئولیت اجرای راهکارهای تجاری کانن در امارات متحده عربی و تمامی فعالیت‌های مرتبط با آن، مثل بازاریابی و ارائه خدمات، را بعهده خواهد داشت. این خدمات به کانن کمک خواهد کرد تا قدرت جهانی خود را به امارات متحده عربی نیز منتقل کند.
بعنوان یک عامل فروش در منطقه، کانن امارات با تشکیلات کوچک و متوسط، شرکت‌های بزرگ و دفاتر دولتی و شرکای اختصاصی توزیع کننده محصولات، همکاری خواهد کرد تا با ارائه تکنولوژی‌ها و همچنین راهکارهای پیشنهادی کانن، میزان کارایی و بازدهی آن‌ها را افزایش دهد در نتیجه، این ساختار جدید با ارائه مجموعه‌ای وسیع از محصولات، که بخش‌های تجاری با ابعاد مختلف را پوشش خواهد داد، موجب تقویت حضور کانن در بازار امارات متحده عربی خواهد شد.