K100-pentax.gif


مدل به روز درآمده K100Dهمچون مدل قبلی دارای لرزه گیر،ISO3200 ، SDM (موتور Supersonic) وسیستم رفع کننده غبار است وامکانات جدید آن فلاش جدید P-TTL ، ۱۱ نقطه Auto focus وAF-200G با شماره راهنمای ۲۰ است.