Fuji-ISPro.gif


Fuji امروز IS Pro را معرفی کرد. این دوربین، سومین دوربین Fuji برای ثبت نورهای نامرئی وقابل استفاده در موارد دادگاهی، علوم، پزشکی و عکاسی هنری بوده وفیلترهای رویCCD آن برای ثبت انوارفرابنفش و فروسرخ بین۱۰۰۰nmتا ۳۸۰nm است.این دوربین برای ثبت حداکثر نورفرابنفش تنها نیازمند به لنزQuartz UV است. قابلیت دیدن عکس قبل از گرفتن آن روی LCD از نکات برجسته این دوربین ۱۲.۳ مگاپیکسلی است.