Sd14-sigma.gif


سیگما نرم افزار داخلی جدیدی را برای SD14 ارائه کرد. با نصب این نرم افزار دقت تراز سفیدی بهبود پیدا می کند، یک روز در سال های کبیسه به روز شمار اضافه می شود، بازبینی عکس در LCD برای سنجش کیفیت آن بهبود پیدا کرده و امکان قفل کردن خودکار شاتر در صورت نبودن کارت حافظه حاصل می شود.