بر این باور بوده و هستیم که اهمیت اطلاع رسانی اختصاصی عکاسی مورد توجه طیف گسترده ای از مخاطبان گرامی و عکاسان عزیز می باشد اما عدم مشارکت شما گرامیان در نظر خواهی های سایت – عدم همکاری در ارسال خبر و مطلب و دید گاه های خود در خصوص مسایل عکاسی ایران – مشارکت نکردن در فعال تر کردن سایت با حضور خود در قسمتهای مختلف همه و همه گوشه ای از واقعیت های جامعه عکاسی ایران است .

تمام سعی و تلاش خود را به کار بستیم که از هر لحاظ سایتی جامع – کامل و حر فه ای را اداره کنیم و آبرو مندانه با حداقل امکانات مادی و بدون هیچ چشم داشت و گرایشی عکاس و عکاسی ایران را در اینترنت معرفی کنیم.
در طول مدت کوتاه فعالیت خود سایت چهارمین دو سالانه عکس ایران و سایت جایزه عکاسی مطبو عاتی کاوه گلستان را راه اندازی نمودیم و بار ها دست یاری و همراهی به سوی شما دراز کردیم . اما دریغ …

متاسفانه باید بپذیریم که در این راه تنها هستیم و این راه را به تنهایی باید طی کنیم.

با امید به تعریف واژه مشارکت در جامعه عکاسی ایران