از امروز روزنامه وقایع اتفاقیه به جمع روزنامه های کشور پیوست. وقایع اتفاقیه توسط تیم روزنامه توقیف شده یاس نو اداره می شود. در نخستین شماره این روزنامه در صفحه فرهنگ مقاله ای از محمد شمخانی تحت عنوان سیاهی بخت و آبی آسمان ! درباره کاوه گلستان به چاپ رسیده است .

در همین ضمینه : حسن سر بخشیان