آنچه از دوسالانه ی عکس خواندم مشتی مصاحبه وگفتارهای تکراری بود. جنگ سرد داورهاومسایل پوچ دیگری از این قبیل. دوسالانه ی عکس ایران تبدیل شدبه ۹سالانه ی عکس تهران. تعجبی نکنید اگرچندروزدیگر به ۱۸سالانه ی قرچک ورامین تغییرنام دهد. البته این مصاحبه ها وتغییرنامهااگرچه سبب سردردمخاطبان می شود اما در عوض خوراکی است برای پرکردن صفحات نشریات عکاسی.خداوندعاقبت این دوسالانه یا۹سالانه رابه خیرکند.

کرامت منظوری