بسم الله الرحمن الرحیم اساسنامه انجمن عکاسان تبلیغاتی و صنعتی ایران

IRANIAN ADVERTISING & INDUSTRIAL PHOTOGRAPHY ASSOCIATION ( IAIPA)

فصل اول: کلیات
ماده یک:

” انجمن عکاسان تبلیغاتی و صنعتی ایران”، انجمنی است فرهنگی، حرفه ای و تخصصی و غیرانتفاعی مرکب از عکاسان حرفه ای آزاد و شاغل در عرصه تبلیغات بازرگانی، صنعتی و معماری که به استناد بند ۲۶ ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می شود.

ماده دو: نام انجمن
نام انجمن عبارتست از «انجمن عکاسان تبلیغاتی و صنعتی ایران» که دراین اساسنامه به اختصار انجمن نامیده می شود.

ماده سه: محل انجمن
دفتر مرکزی انجمن درتهران می باشد. انجمن می تواند با تصویب هیأت رییسه شعباتی درسایر مناطق دایر نماید.

ماده چهار: مدت فعالیت انجمن
فعالیت انجمن از تاریخ تأسیس بمدت نامحدود است.

فصل دوم: اهداف، وظایف و فعالیت ها
ماده پنج: اهداف، وظایف و فعالیت ها

۱-۵- اعتلای عکاسی تبلیغاتی، صنعتی و معماری کشور.
دفاع ازحقوق مادی و معنوی صنفی اعضا در چهارچوب اهداف انجمن.
۳-۵- کوشش در جهت ارتقای آگاهی‌های جامعه نسبت به نقش، مسؤولیت و توانایی‌های عکاسی تبلیغاتی و صنعتی.
۴-۵- تدوین نظامنامه حرفه‌ای و آیین نامه‌های تخصصی، تصویب تعرفه‌های تخصصی در چهارچوب فعالیت‌های انجمن.
انتشار کتابها و نشریه‌های مورد نیاز.
۶-۵- تشکیل صندوق و شرکت‌های تعاونی رفاهی و تخصصی مرتبط با فعالیت‌های انجمن.
۷-۵- گسترش روحیه تعاون، همکاری و همفکری بین عکاسان تبلیغاتی و صنعتی کشور در دفاع از حقوق صنفی.
۸-۵- بررسی علمی – عملی و کارشناسی وضعیت حرفه‌ای و آموزشی عکاسی تبلیغاتی و صنعتی کشور و ارایه نتایج آن به مراجع ذیربط.

شناسایی توانایی ها و نیازمندی های متقابل عکاسان حرفه‌ای مرتبط با فعالیت انجمن و مراکز مختلف اجرایی، آموزشی، علمی و پژوهشی ذیربط در کشور و تلاش برای بکارگیری مناسب دانش ،تجربه و حاصل فعالیت ایشان در خدمت بیشتر به جامعه.
افزایش دانش واطلاعات تخصصی، فرهنگی وهنری اعضاء وآشنایی آنان با تازه ترین پیشرفت ها در حوزه عکاسی، ارتباطات و تبلیغاتی از طریق انتشارات و فعالیت های تخصصی علمی – آموزشی، پژوهشی و هنری.
برقراری ارتباط با مراکز علمی، فرهنگی، هنری و تشکل های صنفی مشابه درداخل و خارج از کشور.
شناسایی استعدادها و تجلیل از فعالان و پیش کسوتان عکاسی صنعتی و تبلیغاتی کشور.
برگزاری همایش ها، نمایشگاهها، نشست ها، سمینارها و جشنواره های ملی و بین‌ا‌لمللی تخصصی مربوطه درسطوح مختلف و شرکت در آنها.
ایجاد بانکهای اطلاعاتی و اطلاع رسانی درحیطه فعالیتهای مربوطه.
۹-۵-حمایت از پروژه های پژوهشی، انتشاراتی، تحقیقاتی، هنری و نمایشگاهی درحوزه فعالیت اعضاء.

فصل سوم: عضویت
ماده شش: عصویت در انجمن بر ۲ نوع است:

الف- عضویت پیوسته: شامل عکاسان حرفه‌ای شاغل در عرصه تبلیغات بازرگانی، صنعتی و معماری می‌باشد.
ب- اعضای افتخاری: شامل سایر هنرمندان، عکاسان و علاقه‌مندان می‌باشد که خدمات برجسته‌ای به ارتقای سطح عکاسی تبلیغاتی و صنعتی کشور انجام داده‌اند.
تبصره ۱: کلیه متقاضیان عضویت اعم از پیوسته یا افتخاری پس از ارایه و پذیرش تقاضا در کمیته فنی و طرح و تصویب هیأت رییسه به عضویت انجمن پذیرفته می شوند.
تبصره۲: هیأت رییسه و دبیرخانه انجمن موظف است برای اعضایی که به عضویت انجمن پذیرفته می شوند کارت عضویت صادر نماید.

ماده هفت- شرایط عضویت:
داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
متدین به یکی از ادیان رسمی کشور.
انطباق وضعیت متقاضی با تعاریف مندرج در ماده شش.
قبول وتعهد اجرای مقررات این اساسنامه.
پرداخت ورودیه و حق عضویت تعیین شده به طور مرتب.
نداشتن پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی می باشد.

تبصره۱: هریک از اعضاء که شرایط عضویت را ازدست دهند از عضویت درانجمن مستعفی شناخته می شوند.

ماده هشت: شرایط تعلیق و یا سلب عضویت اعضاء:
آراء صادره از مراجع قضایی درباره محرومیت از حقوق اجتماعی.
عدم پرداخت حق عضویت به مدت حداکثر ۲ سال.
عدم رعایت مفاد اساسنامه.
بنا به تصویب مجمع عمومی.

فصل چهارم: ارکان انجمن:
ماده نه- ارکان:

ارکان انجمن عبارتست از: ۱- مجمع عمومی، ۲- هیأت رییسه، ۳- بازرسی، ۴- خزانه دار.

ماده ده – مجمع عمومی:
مجمع عمومی با شرکت نصف به علاوه یک اعضاء در پایان هر سال مالی تشکیل می شود.
تبصره: مبدأ سال مالی انجمن، تشکیل اولین مجمع عمومی و انتخابات می باشد.

ماده یازده:
مجمع عمومی بر دو نوع عادی و وفوق العاد ه است.
الف- مجمع عمومی عادی: حداقل سالی یکبار ازطریق دعوت هیأت رییسه تشکیل می شود.
ب – مجمع عمومی فوق العاده: در مواقع ضروری و با دعوت هیأت رییسه و یا یک سوم اعضای مجمع تشکیل می شود.

تبصره۱: هیأت رییسه موظف است که تشکیل مجمع عمومی و دستور جلسه را از طریق دعوتنامه و در صورت لزوم با درج آگهی دریکی از روزنامه های کثیر الانتشار به اطلاع اعضاء برساند به طوری که در هر حال ار تاریخ ارسال دعوتنامه و یا درج آگهی تا تشکیل مجمع حداقل ۵ روز فاصله باشد.
تبصره۲: درصورتی که در دعوت نخست، مجمع عمومی رسمیت نیافت، جلسه دوم به فاصله حداقل ۱۵ روز بعد تشکیل می شود و با هرتعداد اعضای حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت.

تبصره۳: حضور اعضای افتخاری در جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده بدون حق رأی بلامانع است.
تبصره۴: جلسات مجمع فوق العاده با حضور اعضای شرکت کننده تشکیل می شود که رأی اکثریت نسبی حاضرین در جلسه معتبر می باشد.

ماده دوازده- وظایف مجمع عمومی:
۱-۱۲-انتخاب اعضای هیأت رییسه، بازرس و خزانه دار.
۲-۱۲- استماع گزارش هیأت رییسه، بازرس و خرانه دار.
۳-۱۲- تصویب یا اصلاح خط مشی و برنامه های کلی و سالانه انجمن درچهارچوب اساسنامه.
۴-۱۲-انتخاب، عزل و قبول استعفای انفرادی یا اجتماعی اعضای هیأت رییسه .
۵-۱۲- تغییر واصلاح مفاد اساسنامه.
۶-۱۲-تصویب انحلال انجمن.
۷-۱۲-تعیین میزان حق عضویت سالانه و تصویب ترازنامه و بودجه انجمن.
۸-۱۲- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی.

ماده سیزده- هیأت رییسه:
۱-۱۳- اعضای هیأت رییسه انجمن ۷ نفر هستند که ۵ نفر به عنوان اعضای اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل می باشند. این اعضاء توسط مجمع عمومی و از بین اعضا بمدت ۲ سال انتخاب می شوند.
انتخاب مجدد اعضای هیأت رییسه برای دوره های بعد بلامانع است.
۲-۱۳- اعضای هیأت رییسه دراولین جلسه ازبین خود یک نفر را به عنوان رییس، یک نفر نایب رییس و یک نفر دبیر انتخاب می کنند. نحوه تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم هیأت رییسه به تصویب اکثریت اعضای هیأت رییسه می رسد.
۳-۱۳- اعضای علی البدل درغیاب اعضای اصلی می توانند به ترتیب تقدم آراء به عضویت هیأت رییسه درآیند.
۴-۱۳- جلسات هیأت رییسه با حضور ۳ نفر( که یکی از آنان رییس یا نایب رییس می باشد) رسمیت یافته و مصوبات آن با تصویب اکثریت افراد معتبر می باشد.

ماده چهارده – وظایف واختیارات هیأت رییسه:
۱-۱۴- هیأت رییسه بعد از مجمع عمومی بالاترین مرجع تصمیم گیری انجمن بوده و در کلیه امور به استثناء مواردی که جزو اختیارات مجمع عمومی می باشد، درچهارچوب اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی، اتخاذ تصمیم می کند.
اهم وظایف و اختیارات هیأت رییسه به شرح زیر است:
۲-۱۴- قبول یا رد درخواست عضویت عکاسان بر اساس گزارش کمیته فنی و با رعایت مفاد اساسنامه.
۳-۱۴-دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضاء ازطریق حضور درمراجع حل اختلاف به نمایندگی از سوی انجمن.
۴-۱۴- پیشنهاد خط مشی و برنامه های کلی و سالانه انجمن.
۵-۱۴- تصویب آیین نامه ها و دستور العمل های اجرایی لازم برای اداره انجمن.
۶-۱۴- تعیین مسؤولان کمیته‌ها و تصویب شرح وظایف و تشکیلات کمیته‌ها و زیرمجموعه های ارکان انجمن.
اجرا و پی گیری مصوبات مجمع عمومی.
۸-۱۴- اتخاذ مواضع انجمن و ابراز آن به نحو مقتضی.
۹-۱۴- پیشنهاد تشکیل شعب وابسته به انجمن به مجمع عمومی.
۱۰-۱۴- تعیین مدیر مسؤول و هیأت تحریریه نشریه یا نشریات انجمن.
۱۱-۱۴- تعیین صاحبان امضاهای مجاز.
۱۲-۱۴-پیشنهاد حق عضویت اعضاء.
۱۳-۱۴- تأمین نیازهای مالی و تدارکاتی انجمن.
۱۴-۱۴- تعیین محل تجمعات و برگزاری نشست ها و سمینارها.
۱۵-۱۴اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی.
۱۶-۱۴- برگزاری مجمع عمومی و فوق العاده.
۱۷-۱۴- تهیه گزارش عملکرد سالانه برای تقدیم به مجمع عمومی.
دریافت و بررسی پیشنهادات واصله.
۱۹-۱۴- تشکیل منظم جلسات هیأت رییسه.
۲۰-۱۴- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع داخلی و خارجی.
۲۱-۱۴- تصویب استخدام کارکنان مورد نیاز و تعیین میزان حقوق و مزایای ایشان.

ماده پانزده – وظایف و اختیارات رییس هیأت رییسه:
۱-۱۵- اداره جلسات هیأت رییسه.
۲-۱۵- نظارت بر امور اداری، مالی و اجرایی انجمن.
۳-۱۵- هماهنگی با اعضای هیأت رییسه و نظارت برحسن اجرای تصمیمات.
۴-۱۵- ارتباط و مکاتبه با مراکز علمی، اطلاع رسانی، فرهنگی، صنعتی، تبلیغاتی، بازرگانی انتظامی کشور به منظور جلب همکاری و همیاری آنان در برنامه های انجمن.
۵-۱۵- امضای کلیه مکاتبات اداری.
تبصره: درغیاب رییس، نایب رییس وظایف وی را به عهده می گیرد.
۶-۱۵- ابلاغ مصوبات مجمع عمومی وهیأت رییسه به ارکان انجمن و پی گیری و نظارت برحسن اجرای آنها.
۷-۱۵-ارایه گزارش سالانه فعالیت های ارکان مختلف انجمن به مجمع عمومی.
صدور احکام منتخبین مجمع عمومی و هیأت رییسه.
۸-۱۵- اعلام دیدگاهها و مواضع انجمن درزمینه های گوناگون.
۹-۱۵- انجام امورمحوله از سوی هیأت رییسه.
۱۰-۱۵- استخدام، عزل و نصب کارمندان اداری.

ماده شانزده- شرایط لغو عضویت درهیأت رییسه:
درموارد ذیل عضویت افراد هیأت رییسه لغو واعضای علی البدل با رعایت شرایط، جایگزین می شوند.
۱ – استعفای کتبی
۲- چهار جلسه متوالی و یا شش جلسه متواتر غیبت غیرموجه درجلسات هیأت رییسه.
۳- درخواست حداقل ۱۰ تن از اعضاء و تصویب در مجمع ( عادی یا فوق العاده).

ماده هفده- بازرس:
مجمع عمومی یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر به عنوان بازرس علی البدل به
منظور بررسی، نظارت بر امور انجمن و هیأت رییسه و ارایه گزارش به مجمع عمومی به مدت دو سال انتخاب می کند.

ماده هیجده – وظایف بازرس:
۱-۱۸ نظارت بر عملکرد مالی، مصوبات و تشکیل جلسات.
۲-۱۸ارایه گزارش نهایی به مجمع عمومی.
تبصره ۱: بازرس حق مداخله مستقیم در مسایل اجرایی انجمن را ندارند.
تبصره۲: بازرس بدون حق رأی می توانند درجلسات هیأت رییسه شرکت نمایند.

ماده نوزده: خزانه دار
۱- ۱۹- مجمع عمومی یک نفر را به عنوان خزانه دار به مدت ۲ سال انتخاب می کند که مسؤولیت امور مالی، ثبت درآمدها وهزینه ها در دفاتر قانونی، ارایه صورت حساب ها و تراز مالی مجمع را برعهده دارد.
۲-۱۹- اسناد واوراق بهادار، افتتاح حساب جاری و معاملات بانکی و هرگونه اسناد و نوشته هایی که متضمن هرنوع تعهد مالی باشد با امضای رییس یا نایب رییس و خزانه دار معتبر خواهد بود.
۳-۱۹- کلیه هزینه های انجمن دردفاتر قانونی ثبت وشرح و بیلان آن درپایان سال مالی به مجمع عمومی ارایه خواهد شد.

ماده بیست- دبیرخانه:
انجمن دارای دبیرخانه ای است که درمحل دفتر مرکزی انجمن مستقر بوده و زیر نظر رییس هیأت رییسه و به مدیریت دبیر انجمن انجام وظیفه می نماید.

ماده بیست و یک- وظایف دبیر:
۱-۲۱- تهیه، ثبت و نگهداری صورت جلسه ها و سوابق اعضا و مکاتبات انجمن، انجام نامه نگاریهای اداری و ارسال گزارش ها، دعوت نامه ها، صورت جلسه ها و اخبار مربوطه برای رسانه ها و تشکیل جلسات هیأت رییسه و مجمع.
۲-۲۱- پی گیری مصوبات و انجام امور محوله از سوی هیأت رییسه.
۲۱- جمع آوری اطلاعات، تهیه و تنظیم گزارش از فعالیت های مجمع.
۲۱- تمهید مقدمات تشکیل جلسات مجمع وهیأت رییسه.

ماده بیست و دو- کمیته ها:
کمیته های انجمن که به منظور تحقق اهداف انجمن درزمینه های مختلف و زیر نظر هیأت رییسه فعالیت می کنند عبارتند از:
کمیته فنی
کمیته ارتباطات، تبلیغات انتشارات و اطلاع رسانی
کمیته تشکیلات، پشتیبانی، مالی و خزانه داری.
کمیته طرح و برنامه آموزشی تحقیقات و بین الملل.

تبصره ۱: درصورت لزوم کمیته های دیگری نیز با تصویب هیأت رییسه تشکیل می شود.
تبصره ۲: شرح وظایف و برنامه های کمیته ها به تصویب هیأت رییسه می رسد.
تبصره ۳: مسؤولین کمیته ها دراولین جلسه هیأت رییسه از میان اعضای انجمن انتخاب می شوند.

فصل پنجم: مسایل مالی
ماده بیست و سه: بودجه و درآمد مجمع
بودجه انجمن از طریق دریافت حق عضویت، قبول هدایا و کمک و درآمد حاصل از فعالیت های
انجمن و مؤسسه های وابسته تأمین می گردد.
تبصره: انجمن ماهیتاً غیر انتفاعی بود ه لذا فعالیت های درآمدزا صرفاً درصورت مرتبط بودن با اهداف انجمن و پس از تصویب هیأت رییسه مجاز می باشد.

فصل شش: سایر موارد
ماده بیست و چهار: هیأت مؤسس
آقایان: مجتبی آقایی سربرزه، مجید دوخته‌چی‌زاده،‌ سعید بهروزی، هومن صدر،‌ ناصر ابراهیمی، محمد غفوری، فرهود حقی، ابراهیم خادم بیات، بهنام منادی‌زاده، مسعود معصومی،‌ رضا نوربخت، علی رییس شقاقی، یداله ولی‌زاده،‌ داریوش کیانی، فرزاد هاشمی و محمد مهدی رحیمیان به عنوان مؤسسان تا تشکیل اولین مجمع عمومی که حداکثر تا یکسال از آغاز فعالیت رسمی انجمن خواهد بود اختیارات و وظایف مجمع عمومی را برعهده خواهند داشت.

تبصره: از سوی هیأت مؤسس آقایان: بهنام منادی‌زاده،‌ فرهود حقی و یداله ولی‌زاده برای انجام تشریفات ثبت انجمن انتخاب شدند.

ماده بیست و پنج: انحلال
تصمیم انحلال انجمن بنا به تصویب حداقل نصف به علاوه یک اعضای مجمع عمومی اتخاذ
می گردد که دراین صورت هیأت تصفیه ای توسط مجمع عمومی تعین می شود.

ماده بیست و شش:
این اساسنامه در ۶ فصل و ۲۶ ماده توسط هیأت مؤسس در مهر ماه ۱۳۸۳به تصویب رسید.