ماهنامه انگلیسی زبان THE BUZZ چاپ دبی بخش عکس نوامبر خود را به ایران اختصاص داده است. عکس روی جلد این شماره متعلق به جوادسیدعابدی است و گزارشی از نمایشگاه ۱۲ عکاس ایرانی در لندن و فعالیت های کامران جبرییلی از دیگر بخش های این ماهنامه درباره عکاسی ایران است.

coverbuzz.jpg

exhibition819.jpg

kamran.jpg