مراسم عظیم خاکسپاری پاپ ژان پل دوم به یقین از آن مراسمی بود که هر عکاس خبری آرزوی حضور در آن را داشت. خوشحالیم که حمید فروتن توانست در این مراسم حضور یابد و متاسفیم که دیگر عکاسان توانمند ایرانی در این مراسم مهم حضور نداشتند.
در دوره ای که با حضور گسترده عکاسان جوان ایرانی در مطبوعات و خبرگزاری ها داخلی و خارجی روح تازه ای در کالبد عکاسی خبری و مطبوعاتی کشور دمیده ضرورت حضور به موقع، مستمر و جدی عکاسان خبری ایران در وقایع مهم جهانی بیش از پیش احساس می شود.
عکاسی خبری و مطبوعاتی ایران به جایگاهی رسیده که بتواند حضوری شایسته و مقتدر در مراسم های رسمی جهانی داشته باشد فقط این جایگاه برای ارباب جراید و مسئولین تعریف نشده است و تا زمانی که عکاسی خبری ایران صاحب یک تشکل مقتدر و فراگیر نباشد دستیابی به حقوق مشروع و قانونی عکاسان غیر ممکن است.
آیا بهتر نیست به جای آه کشیدن و حسرت خوردن از اینکه چرا نتوانستیم در مراسم پاپ حضور یابیم به جد به دنبال حقوق قانونی خود باشیم. این مراسم که از دست رفت فکری برای دیگر برنامه های جهانی کنیم .