به گزارش خبرگزاری رویترز آلفرد یعقوب زاده و کارولین سیمون، که به همراه تعدادی از خارجیان دیگر، توسط تفنگداران فلسطینی در غزه، ربوده و گروگان گرفته شده بودند، روز چهارشنبه آزاد شدند.


alfredfree.jpg

آلفرد یعقوب زاده و کارولین سیمون، لحظاتی پس از آزادی. عکس : صهیب سالم/ رویترز