مجمع عمومی سالانه انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران جهت انتخاب بازرسان و تکمیل هیات مدیره (علی البدل) روز پنج شنبه مورخ ۱۴/۱۰/۸۵ در سالن اجتماعات خانه ‏هنرمندان ایران برگزار شد و در نهایت آقای سید حسین التجاء و خانم مهکامه پروانه به عنوان ‏علی البدل هیات مدیره و همچنین آقایان: مجتبی تکین و حسین حاتمی به عنوان بازرس‏ و خانم زهرا رنجبر به عنوان علی البدل بازرسان با اکثریت آراء برای یک سال آینده انتخاب ‏شدند.‏

دبیرخانه انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران