با آماده شدن پیش نویس اساسنامه انجمن ملی عکاسی ایران، هیات موسس انجمن نسخه ای از پیش نویس را برای جمعی از صاحبنظران ارسال کرده تا با مطالعه و اعلام نظر این عده از نظرات و دیدگاه های جمع بیشتری اطلاع یابد.
به نظر می رسد این پیش نویس سوال های بسیاری را برای صاحبنظران به دنبال داشته باشد که پاسخگویی هیات موسس می تواند راه گشای این پرسش ها باشد. یکی از نکات مهم و مورد توجه در اساسنامه شرایط و نحوه عضویت است که در پیش نویس فعلی شفاف و صریح به نظر نمی رسد. در بخشهای دیگر هم سوال بسیار مطرح است. برخی از مشکلات پیش نویس اساسنامه هم بنا به گفته چند نفر از اعضاء هیات موسس محدودیت های قانونی در تنظیم و ویرایش الگوی اساسنامه است که این موارد در جلسات با مشاوران وزارت کشور بررسی و اصلاح شده است.