به اطلاع آن دسته از اعضاء محترمی که خواهان شرکت در انتخابات پنجمین دوره هیئت مدیره و بازرسان انجمن هستند، می‌رساند که متقاضیان می‌توانند تا ساعت ۱۷ روز چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۸۶، تقاضانامه کتبی خود را جهت شرکت در انتخابات به دبیر خانه انجمن ارائه کنند، تا مدارک آنها جهت تکمیل و تطبیق با موازین مندرج در اساسنامه در نوبت بررسی‌های قانونی قرار گیرد.
شرایط مندرج دراساسنامه (طیق ماده ۳۷) جهت شرکت در انتخابات به این شرح است:

۱-۳۷ ) داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۲-۳۷ ) داشتن حداقل ۳۰ سال تمام
۳-۳۷ ) نداشتن سابقه محکومیت کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی گردد
۴-۳۷ ) مشهور به حسن شهرت وامانت داری
۵-۳۷ ) عضواصلی انجمن صنفی
۶-۳۷ ) متدین به یکی از ادیان رسمی کشور
۷-۳۷ ) دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی وداشتن ۵ سال تجربه مفید کاری یا دارابودن حداقل مدرک دیپلم و داشتن ۱۰ سال تجربه مفید کاری

دبیرخانه انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران