881119.jpg

گروه "عکاسان دوچرخهسوار" وابسته به دفتر عکس حوزهی هنری خراسان رضوی، بهمنظور ثبت و ضبط بصری حرکت عاشقانه و خودجوش مردم در جریان حرکت پیاده بهسمت مشهد مقدس در آستانهی سالروز شهادت حضرت ثامنالحجج (ع) ، سفر هشتروزهی خود را با عنوان «در رکاب خورشید» آغاز کردند.
این گروه صبح امروز دوشنبه ۱۹ بهمنماه ۱۳۸۸ (همزمان با سالروز ثبت عکس تاریخساز دیدار همافران با امام خمینی) ضمن دعا برای بهبودی «حسین پرتوی» عکاس این عکس، در میان بدرقهی دوستان و هنرمندان، مشهد را بهمقصد جادهی گلستان ترک کردند.
گروه موصوف تشکیل شده است از سه هنرمند عکاس، آقایان محمد ادیبی، حمید سلطانآبادیان و علیاصغر نصری و آقای فرید دولتآبادی (عضو فدراسیون دوچرخهسواری خراسان رضوی) نیز کارشناس – راهنمای دوچرخهسواری گروه است.
"عکاسان دوچرخه‌سوار" سعی دارند که شامگاه هر روز از سفر، گزارش مصوری از فعالیت خویش را از طریق وبلاگ در رکاب خورشید که به همین منظور طراحی شده است، در فضای سایبر منتشر کنند.
شایان گفتن است که سالها است مشتاقان حضرت علیابن موسیالرضا (ع) در ایام شهادت این امام همام، بهطور انفرادی و یا دستهجمعی و با پای پیاده، از اقصی نقاط کشور راهی سرزمین خورشید میشوند. طی این سالها بسیاری از عکاسان مشتاق، با درک صحیحی از وظیفهی تاریخی خود مبنی بر مستندسازی هنرمندانهی این خیزش عرفانی، اقدام به عکاسی از این وقایع نمودهاند. این بار اما، بهمنظور دستیابی به اهداف بیشتر و مفیدتر، این تیم عکاس ِ دوچرخهسوار، با طی مسافتی چند صد کیلومتری در هشت شبانهروز، ضمن تهیهی گزارش تصویری و ثبت عکسهایی هنرمندانه از این اتفاق آیینی، مروج توأمان "هنر ذوقورز" و "ورزش هدفمند" خواهند بود.