890511_1.jpg


شماره مردادماه دیده به مجموعه شب از شهریار توکلی می‌پردازد.
استیو بیسون منتقد و سردبیر نشریه عکاسی اوربانائوتیکا متن این شماره را نوشته و گلرخ برومندی آن را به فارسی برگردانده است.
گلاره خوشگذران نیز نوشته شهریار توکلی را برای نسخه انگلیسی ترجمه کرده است.
استیو بیسون در بخشی از نوشته‌اش در باب این مجموعه می‌نویسد: «توکلی در آثارش خود را آگاهانه از هرگونه مستندنگاری، واقع گرایی و جهت گیری توصیفی، دور نگاه می‌دارد. آنچه او بررسی می‌کند، بیشتر وضعیتی است عمومی، جامع و جهانی. او خود را از تمامی زوائد می‌رهاند. انگار بازسازی موقعیت انسانی، این نیاز را به خودی خود مرتفع ساخته باشد.»
مخاطبین دیده می‌توانند نظراتشان را از طریق وبلاگ ماهنامه که از هفته گذشته آغاز به کار کرده با تحریریه در میان بگذارند و در جریان اخبار ماهنامه قرار گیرند.