891113.jpg

شماره بهمن‌ماه ماهنامه الکترونیکی دیده به مجموعه ماندنِ ترکیبِ تن به تنگیِ میدان اثر شهرزاد چنگلوایی می‌پردازد. برای این شماره محمدرضا طهماسب‌پور متنی در باب این مجموعه نوشته، که آن را آزاده میرزایی برای نسخه انگلیسی دیده ترجمه کرده است.  طهماسب‌پور در بخشی از متنش می‌نویسد: «عکاس این آثار، خود به نیکویی سه واژۀ "من"، " تن " و "وطن" را از طریق ترجمان واژگانی، بسط و گسترش داده و بی پیرایه، کلید رمزگشایی از این آثار را در کف مخاطب گذارده است. در نگاه نخست، و با تعریفی که چنگلوایی ارائه می‌کند، این عکس‌ها را شاید بتوان گونه‌ای از پرتره‌نگاری به شمار آورد. مطالعۀ رویارویی آدمها با واژه‌هایی آشنا و درخشان در دست؛ در لحظاتی اثیری، در گرگ و میش هوا. می‌توان به سادگی تفاوتهایی‌‌ آشکار را در چهرۀ واقعی موضوع‌های مورد عکسبرداری دید. نگاه‌هایی کنجکاو، هراسان، شکّاک، نگران، شاد و بی تفاوت»