901019_4

شمارهٔ یک مجله اینترنتی «هست» حاوی مطالب و تصاویری در حوزهٔ هنر عکاسی منتشر شد.
در این شماره که به دنبال انتشار آزمایشی پیش شماره «هست» تولید و انتشار یافت به دو عکاس معاصر ایرانی و دو عکاس معاصر خارجی با ارائه آثاری از آنان پرداخته شد و Paris Photo و تاریخ شکل گیری آن و دورهٔ گذشته‌اش مورد بررسی قرار گرفت. مباحث مربوط به «عکاسی و معاصر بودن» نیز به شکل مقاله‌ها و یادداشت‌هایی ادامه یافت.
«هست» به سردبیری کورش ادیم، مدیریت هنری حامد جابر‌ها و مدیریت فنی و پشتیبانی عزالدین قدردوست و همکاری هیات تحریریه منتشر می‌شود.