910810

یکشنبه چهاردهم و دوشنبه پانزدهم آبان کارگاه حسین فاطمی با عنوان «عکاسی مستند اجتماعی» در شیراز برگزار می‌کند.

در معرفی این کارگاه آمده است:
«پتانسیل موجود در فضای ایران و نیز توان عکاسان جوان ایرانی در ارائه آثار قدرتمند و ارزشمند از سوی هنرمندان شهرستان‌های دور و نزدیک کشور در فضاهای غیر حرفه‌ای، زمینه مساعدی برای ورود این عکاسان جوان به عرصه فتوژورنالیسم جهانی است. آنچه تاکنون مانع رخ‌دادن این اتفاق بوده است، ناآشنایی این عکاسان با تعاریف روز دنیا در حیطه مجموعه عکس و شناخت راهکارهای صحیح تولید و ارائه مجموعه در فضای حرفه‌ای عکاسی ایران و جهان است.
معرفی تعاریف روز عکاسی جهان از موضوع مجموعه عکس و روش صحیح تولید و ارائه آن به منظور حضور موثر در عرصه‌های خبری و ژورنالیستی مطرح دنیا مباحث اصلی این کارگاه را تشکیل می‌دهد.»

اولین روز کارگاه، مباحث مجموعه عکس، فتوژورنالیسم و تعاریف مرتبط آن ارائه می‌شود. صبح دوشنبه اردوی عکاسی در برنامه کارگاه است و عصر دوشنبه عکس‌های تهیه شده توسط شرکت کنندگان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

برای ثبت نام به سایت گروه فرهنگی هنری نگاه آزاد مراجعه کنید.