Performance, Enghelab Azadi- Azadi Enghelab.

جمعه ۲۶ بهمن ۱۳۹۷ نمایشگاه «روایت‌های کف خیابان» آثار نسترن صفائی با کیوریتوری ماهور طوسی در پروژه‎های آران برگزار می‎شود.

ماهور طوسی در بیانیه می‎نویسد:

روایت‌های کف‌ خیابان چهار مجموعه را شامل می‌شود: به تهران، انقلاب آزادی-آزادی انقلاب، پاشنه بلند و روایت‌های کف‌ خیابان. آنچه فراهم آمده است کلان روایت‌های نادقیق درباره شهر نیست بلکه تجربه شخصی هنرمند در خلال پرسه‌ زنی‌هایش در شهر است. این‌ بار جنبه‌های دیگری از پرسه‌ زنی در آثار هنرمند نمایان می‌شود؛ او رهگذری ناظر و ساکت نیست که ساده از کنار حوادث می‌گذرد و یا شرم و دیگر موانع ساختاری اجتماعی فرهنگی مانعش می‌شود، بلکه ناظر هوشیاری است که وقایع را ثبت می‌کند و تجربه‌های آنی و شخصی‌اش را با به اشتراک گذاشتن با دیگران به تجربه‌هایی جمعی و تبادل پذیر مبدل می‌کند. هر کدام از چهار مجموعه ذیلِ (حق به شهر) فهمیده می‌شوند؛ به اشتراک گذاشتن تجربه‌های آزار خیابانی، مطالبه داشتن از شهر، بزرگ‌. نمایی اشیا دفرمه شده کف خیابان و جز آن، عادی زدایی از معضلات شهری و تعلق یافتن و مشارکت در امر شهری است.

تعلق یافتن به شهر با حرکت در شهر، حضور در آن، احساس آرامش و داشتن فضاهای مناسب برای خود ممکن می‌شود. حق به شهر از طریق فضاهای مناسب شهری محقق می‌. شود و بین فضا و حق رابطه مستقیم برقرار است. شهر، هم در ساحت فیزیکی و هم اجتماعی تعلق کمتری به شهروندان یافته است و کمتر متناسب با مشارکتشان در آن است و این به معنای کاهش حضور شهروندان، خاصه زنان در شهر و نادیده گرفته شدن آنها در طراحی شهری و بی‌توجهی به حق به شهر است.

روایت‌های کف خیابان شکل فعالانه‌ای‌ است از حضور در شهر، پیوندی است بین زندگی روزمره در حوزه خصوصی با حوزه عمومی، دعوتی است برای مداخله شهروندان، در حوزه شهری که از منظر یک هنرمند به مسئله حق به شهر می‌پردازد.

گشایش: ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۷، ساعت ۱۶ تا ۲۰
بازدید: روزهای عادی به جز روزهای شنبه، ساعت ۱۳ تا ۱۹
پروژه های آران: خیابان نوفل لوشاتو کوچه لولاگر پلاک ۵ – ۶۶۷۰۲۲۳۳