یکی از نکاتی که در تحلیل رویدادهای گروهی عکاسی، در سطح ملی، نتایج معنا داری را از جهت پیشرفت و یا موفقیت به دست می‌دهد طبقه بندی و ارزیابی جایگاه اجتماعی عکاسان از جهت سن، جنس، سطح آموزش علمی، پراکندگی جغرافیایی و نظایر آن‌هاست. بر اساس چنین اطلاعاتی می توان موفقیت یا عدم موفقیت آن رویداد را در مقایسه با گذشته و اهداف آینده ارزیابی کرد و برنامه‌ریزی‌های آینده را پی‌ریخت.
در جداول پیوست این اطلاعات را در مورد آثار انتخابی نهمین دوره «ده روز با عکاسان ایران» ملاحظه می‌کنید.