با این همه چه بالا چه بلند پرواز می کنی
یکشنبه ۱۰ مهر
ساعت ۵ تا ۷ عصر
به یاد آرش عاشوری نیا
خانه هنرمندان – سالن جلیل شهناز