نمایشگاه عکس بابک حقی با عنوان «همه‌ی ما می‌توانستیم سیمرغ باشیم» از جمعه ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ در گالری یافته برگزار می‌شود.

ﺑﺎﺑﮏ ﺣﻘﯽ در ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺟﺪﯾﺪِ ﺧﻮد، رﺳﺎﻧﮥ ﻋﮑﺲ را واﻧﻨﻬﺎده و آﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ او ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، روشِ ﭼﺎپ دﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ روی ﻣﻘﻮا و ﮐﺎﻏﺬ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ. در واﻗﻊ ﭘﺮﯾﻨﺖِ ﻋﮑﺲ و ﺳﭙﺲ ﭼﺎپ دﺳﺘﯽ آن ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ، روی ﻣﻘﻮا ﯾﺎ ﮐﺎﻏﺬ ﺗﺄﺛﯿﺮِ ﻓﺮﻣﯽ و ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

بیانیه‌ی نمایش به قلم دکتر صفا سبطی،نویسنده و پژوهشگر
بنیامین در پیشگفتار کتابِ «خاستگاهِ سوگنامه‌های آلمانی» (۱۹۳۰) می‌نویسد: «نسبت ایده‌ها با ابژه‌ها، همچون نسبت صور فلکی با ستارگان است.» ستارگان با نظم خاصِ جهان کهکشانی با هم مرتبط‌اند در حالی که این نظم در تصویرِ صور فلکی وجود ندارد.
با دیدن صور فلکی به هیچ دریافتی از نسبت‌های ابژکتیو بین ستارگان نمی‌رسیم و فقط با یک ایده تصویری از یک صورت فلکی سر و کار داریم.
ایده‌ها نه قوانین حاکم بر ابژه‌ها را توضیح می‌دهند و نه مفهوم آن‌ها را، و نه دانشی نسبت به پدیدارها به ما عرضه می‌کنند. ایده‌ها همچون صورفلکی بی‌زمان‌اند و تنها در نظرگاه و با درخششی که به چشم می‌آیند قابل مشاهده‌اند.

بابک حقی هنرمند تجسمی بیش از دوازده سال است که بصورت حرفه ای به عکاسی، چاپ، تدریس و کیوریت نمایشگاه های عکاسی مشغول است. او برگزاری نه نمایشگاه انفرادی و شرکت در بیش از شصت نمایشگاه گروهی در کشورهای ایران، انگلستان، هند، ترکیه، سوئد و کانادا را دارد. همچنین هفت سال به طور مستمر به عکاسی تئاتر و برگزاری دوره های آموزشی مرتبط پرداخته است. او سابقه تدریس در انجمن عکاسان خانه تئاتر، انجمن دوستی ایران و فرانسه، کانون عکس اصفهان، موسسه فرهنگی سینا، موسسه عکس ریزان و … را دارد. او عضو انجمن عکاسان ایران و انجمن عکاسان خانه تئاتر است.

[دانلود کاتالوگ نمایشگاه]

گشایش: جمعه، ۲۰ ام بهمن ماه
نمایشگاه تا تاریخ ۴ ام اسفند ماه ادامه خواهد داشت.

ساعات بازدید:
افتتاحیه: ۱۶ الی ۲۱
باقی روزهای هفته: ۱۶ الی ۲۰
[گالری شنبه‌ها تعطیل است.]

گالری یافته، دروس، خیابان یارمحمدی، بن‌بست طالقانی، پلاک ۸