گالری خانه لوسی (کاشان)
گشایش جمعه یازدهم اسفندماه ۱۴۰۲
ساعت بازدید هر روز ۱۷ تا ۲۱
نمایشگاه تا چهارم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ ادامه دارد.
کاشان، خیابان فاضل‌نراقی، کوچه حاج‌بابا عطوف، محله سوریجان