امروز ۱۳ فروردین ۱۳۸۷ پنجمین سالگرد در گذشت کاوه گلستان است. با گرامی داشتن یادش از سوی هنگامه گلستان، همسر کاوه مراسم یادبودی روز جمعه ۲۳ فروردین از ساعت ۱۰ تا ۱۲ بر مزارش برگزار می شود.
انتهای بلوار لواسان – سمت چپ خیابان پاچنار – روستای افجه – گورستان پائین