اولین جلسه مقدماتی دوازدهمین دوسالانه عکس ایران جهت بحث و تبادل نظر در روز چهارشنبه ۹ بهمن ۸۷ با حضور سیدعباس میرهاشمی مشاور مرکز هنرهای تجسمی، اسماعیل عباسی دبیر یازدهمین دوسالانه، مسعود زنده روح کرمانی دبیر اجرایی یازدهمین دوسالانه، علیرضا کریمی صارمی دبیر بخش عکس جشنواره فجر و نسرین عظیمی مدیر دبیرخانه دایمی دوسالانه ها در موزه هنرهای معاصر تشکیل و مقرر شد فهرست پیشنهادی تعدادی از صاحب نظران برای حضور در شورای مشورتی بر اساس آیین نامه اجرایی برگزاری دوسالانه های ملی مصوبه خرداد ۸۷ دفتر امور هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام گردد.