گزارش روز دوم سومین سالانه عکس دانشجویان دانشگاه تهران

نشست اول با حضور شهرام انتخابی و رامیار منوچهرزاده و نشست دوم با حضور مهرداد نجم‎آبادی و مهران مهاجر در روز دوم برگزار شد.

ادامه مطلب