سفر گروه عکاسان دوچرخه‌سوار مشهد

گروه "عکاسان دوچرخهسوار" وابسته به دفتر عکس حوزهی هنری خراسان رضوی، بهمنظور ثبت و ضبط...

ادامه مطلب