مجله بخارا برگزار می‌کند؛ شب استاد «محمّدحسن سمسار»

تجلیل و تکریم یک‌عمر فعّالیّت علمی دکتر «محمّدحسن سمسار» از سلسله نشست‌های شب‌های بخارا

ادامه مطلب