مجموعه عکس «زخم‌های هنوز جنگ»در مجلهٔ «گیتانما»

این عکس‌ها کاری از از مرتضی نیکوبذل، فتوژورنالیست ایرانی آژانس زوماپرس آمریکا است.

ادامه مطلب