اساسنامه
” انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران “

فصل اول
کلیات

ماده۱) در اجرای” ماده ۱۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران“ و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی و هویت شغلی عکاسان مطبوعات که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز می باشد،(انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران)تشکیل می شود.
ماده ۲ )نام : انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران.
ماده ۳ )مدت: مدت زمان فعالیت انجمن نامحدود است.
ماده ۴ )مکان:تهران،خیابان طالقانی – انتهای فرصت شمالی – باغ هنر – خانه ی هنرمندان ایران
تلفکس : ۸۳۱۰۴۶۴
ماده ۵)اهداف:تثبیت و ارتقای حرفه ای و صنفی هویت عکاسی مطبوعاتی و تأمین،توسعه و رونق حرفه عکاسی مطبوعاتی،به طور مستقیم و یا از طریق هر مؤسسه خدماتی که با این انجمن اهداف و منافع مشترک داشته باشند.

ماده ۶ )وظایف انجمن:
۱-۶)فعالیت در عرصه های حقو قی ،فرهنگی،اجتماعی و قضائی در ارتباط با اعضاء که به نحوی از انحا به حرفه عکاسی مطبوعاتی در همه اشکال آن مربوط می شوند،مشروط بر آن که به منظور نفع نباشند.
۲-۶)ایجاد و تقویت همبستگی صنفی میان اعضا،و هماهنگ کردن و تنظیم فعالیت های آنان.
۳-۶)جستجو و بررسی تمامی راههاو وسایلی که به بهبود وضعیت تولیدو توسعه ارتباطات حرفه ای در سطح ملی و بین المللی کمک می کند.
۴-۶)معرفی نماینده انجمن در نزد نهادهای دولتی و غیر دولتی برای حفظ منافع و مصالح این حرفه.
۵-۶)دفاع از منافع حرفه ای و صنفی اعضای انجمن بر مبنای اهداف ذکر شده در اساسنامه.
۶-۶)پیگیری و اقامه دعوا در دادگستری و محاکم صالحه برای دفاع از منافع حرفه ای و صنفی اعضاء مطابق قانون.
۷-۶)همکاری با سازمانهای ملی و بین المللی در جهت توسعه ارتباطات مربوط و تحقق اهداف انجمن بر اساس قوانین و مقررات.
۸-۶)فعالیت های انتشاراتی و آموزشی در زمینه عکاسی مطبوعاتی بر اساس قوانین موجود کشور.
۹-۶)برگزاری نمایشگاهها،مسابقه ها،سمینارهاو نشستهای علمی و جشنواره های تخصصی در داخل یا خارج از ایران.
۱۰-۶)همکاری در جهت تشکیل شرکتهای تعاونی و همچنین تلاش در جهت تأمین امکانات رفاهی اعضاء با رعایت مقررات مربوط.
ماده ۷ )تعریف عکاس مطبوعات:
عکاس مطبوعات به شخص حقیقی اطلاق می شود که جزء کارکنان مطبوعات محسوب گردیده و به دستورکارفرما در مقابل حق السعی امرار معاش می کند.

فصل دوم
شرایط،نحوهُ عضویت ومنابع مالی

ماده ۸)اعضای انجمن به دو گروه اصلی و افتخاری تقسیم می شوند.
۱-۸)عضو اصلی به عکاسی اطلاق می شود که دارای شرایط عمومی مندرج در ماده ۷ است. اعضای اصلی حق رأی در مجمع عمومی را داشته و حق انتخاب شدن در هیاُت مدیره و بازرسان را نیز دارا هستند.
۲-۸)اعضای افتخاری هم به عکاسانی گفته می شود که به طور آزاد به این حرفه اشتغال دارند و نمی توانندوضعیت حرفه ای خود را بر حسب آنچه در ماده ۷ ذکر شدثابت کنند و هم به کسانی گفته می شود که در حال حاضر به شکل حرفه ای در زمینه عکاسی مطبوعاتی فعالیت ندارند ولی می توانند در پیشبرد اهداف انجمن مؤثر باشند.عضویت اعضای افتخاری به صلاحدید هیاُت مدیره صورت می گیرد،این اعضاء حق رأی و انتخاب شدن در هیأت مدیره و بازرسان انجمن را ندارند.
ماده ۹)عضویت کلیه عکاسان مطبوعات واجد شرایط درانجمن صنفی آزاد است و هیچکس را نمی توان به قبول عضویت در انجمن صنفی مجبور یا از قبول عضویت آن منع کرد.

ماده ۱۰)شرایط عضویت:
۱-۱۰)داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
۲-۱۰)متدین به یکی از ادیان رسمی.
۳-۱۰)داشتن حداقل ۲۰ سال تمام سن.
۴-۱۰)قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه.
۵-۱۰)پرداخت ورودیه و حق عضویت تعیین شده به طور مرتب.
۶-۱۰)نداشتن پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.
۷-۱۰)شاغل بودن در حرفه مربوطه
۸-۱۰)ارائه معرفی نامه یا کارت خبر نگاری معتبر ار سوی مؤسسات خبری،مطبوعات،و یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،یا ارائه نمونه های چاپ شده در مطبوعات به نحوی که فعالیت مستمر شخص را در این ارتباط آشکار سازدو یا ارائه هر گونه مدرکی که شرایط مطرح در ماده ۷ اساسنامه راتأیید کند.
تبصره ۱)هر یک از اعضاء که شرایط عضویت انجمن صنفی را از دست دهد از عضویت در این انجمن صنفی مستعفی شناخته می شود ولیکن ملزوم به انجام تعهدات قبلی است.
تبصره ۲)تعیین ضوابط عضویت در انجمن صنفی از اختیارات مجمع عمومی بوده و هیأت مدیره طبق ضوابط مصوب مجمع عمومی ملزم به پذیرش عضویت متقاضیان می باشد. چنانچه به دلیل واجد شرایط نبودن بعضی از متقاضیان ، تقاضای عضویت آنان از سوی هیأت مدیره پذیرفته نشود،متقاضی می تواند اعتراض خود را در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح و تصمیمات مجمع در این مورد قطعی ولازم الاجرا است.

ماده ۱۱)شرایط تعلیق از عضویت یا سلب عضویت از اعضاء:
۱-۱۱)عدم پرداخت حق عضویت به مدت حداکثر یک سال.
۲-۱۱)عدم رعایت مفاد اساسنامه.
۳-۱۱)آرای صادره از دادگاه قضایی در باره محرومیت از حقوق اجتماعی عضو.
۴-۱۱)تغییر شغل به نحوی که مغایر ماده ۷ اساسنامه باشد.
ماده ۱۲)منابع مالی انجمن:
۱-۱۲)ورودیه برای هر عضو به مبلغ (۵۰۰۰۰)ریال که فقط برای یک بار دریافت می شود.
۲-۱۲)حق عضویت سالانه اعضاء که مبلغ( ۱۰۰۰۰۰)ریال خواهد بود.
۳-۱۲)کمکهای داوطلبانه اعضاء در حد توانایی و اختیار آنان.
۴-۱۲)کلیه اعضای انجمن صنفی موظفند هر ساله حق عضویت خود را به انجمن صنفی پرداخت و رسید دریافت نمایند.
تبصره)هیأت مدیره انجمن صنفی نمی تواند منابع مالی انجمن صنفی را خارج از محدود مقرر در این اساسنامه مصرف نماید.

فصل سوم ـ ارکان انجمن

ماده ۱۳)ارکان انجمن صنفی عبارتست از :

۱ـ مجمع عمومی ۲ـ هیأت مدیره ۳ـ بازرسان
ماده ۱۴)مجمع عمومی عالیترین رکن انجمن صنفی است که از اجتماع اعضای حقیقی تشکیل می شود و تصمیم های آن برای همه اعضاء لازم الاجرا است.مجمع عمومی دارای دو نوع اجلاس است:
۱ـ مجمع عمومی عادی ۲ـ مجمع عمومی فوق العاده

ماده ۱۵)مجمع عمومی عادی:

جلسات مجمع عمومی با حضور نصف بعلاوه یک اعضاء رسمیت خواهد داشت و هر سال یک بار سه ماهه اول سال تشکیل می شود و در صورتی که این حد نصاب حاصل نشود در مرحله دوم به فاصله پانزده روز با حضور حداقل یک سوم اعضاء رسمیت می یابد.
تبصره ۱)تصمیمات مجمع عمومی عادی در مرحله اول با آراء حداقل نصف بعلاوه یک افراد حاضر معتبر خواهد بود. نصاب لازم برای تصمیم گیری در مجمع عمومی مرحلهُ دوم اکثریت نسبی آراء حاضران می باشد.

تبصره ۲)در صورت استنکاف هیأت مدیره از دعوت مجمع عمومی بازرس یا بازرسان می توانند رأساً نسبت به دعوت مجــمــع عمومی اقدام نمایند،همچنین در صورت خودداری بازرسان از دعــوت مجمع عمومی یک ســوم از اعضاء می توانندنسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نمایند.
ماده ۱۶)وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر می باشد:

۱-۱۶)تصویب اساسنامه.
۲-۱۶)رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش هیأت مدیره و بازرسان.
۳-۱۶)بررسی و تصویب تراز مالی انجمن صنفی.
۴-۱۶)انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان.
۵-۱۶)تعیین روزنامه کثیرالانتشار یا محلی به منظور درج آگهی های مربوط به انجمن صنفی.
۶-۱۶)تعیین خط مشی انجمن صنفی.
۷-۱۶)تصمیم گیری در مورد همکاری و یا ائتلاف با سایر تشکل های حرفه ای .
۸-۱۶)شور و اخذ تصمیم در مورد کلیه مسایلی که در مورد دستور جلسه مجمع قرار دارد،مشروط به آنکه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده نباشد.
ماده ۱۷)مجمع عمومی فوق العاده بنا به دعوت هیأت مدیره و یا بازرسان و یا به تقاضای کتبی یک سوم از اعضاءتشکیل می شود و اختیارات آن به شرح زیر است:

۱-۱۷)تغییر و اصلاح اساسنامه.
۲-۱۷)عزل انفرادی یا اجتماعی اعضاء هیاُت مدیره و یا بازرسان.
۳-۱۷)تغییر و تصویب میزان حق عضویت ماهانه اعضاء.
۴-۱۷)تصویب الحاق به کانون و یا پایان دادن به همکاری با کانون و یا انجمن های صنفی دیگر.
۵-۱۷)تغییر محل مرکز اصلی و تصویب تغییر آن و یا تفویض اختیار به هیاُت مدیره در این زمینه.
ماده۱۸)جلسات مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل دوسوم اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با حداکثر سه چهارم آراء حاضرین نافذ خواهد بود.
تبصره)چنانچه مجمع عمومی فوق العاده بار اول نصاب لازم را به دست نیاورد،بار دوم به فاصله ۱۵ روز با حضور نصف بعلاوه یک اعضاء رسمیت یافته و تصمیات آن با اکثریت سه چهارم آر اء حاضرین نافذ و معتبر خواهد بود.
ماده ۱۹)هیأت مدیره و بازرسان می توانند در مواقع ضروری مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت نمایند.
تبصره)فاصله بین تاریخ انتشار آگهی دعوت و تشکیل مجمع عمومی حداقل ۲۰ و حداکثر ۴۰ روز خواهد بود.

آگهی های دعوت باید در روزنامه کثیرالانتشار معین شده و در اساسنامه درج شود.
ماده ۲۰)اخذ رأی در مجامع عمومی علنی است به جز مواردی که در اساسنامه پیش بینی شده ویا نسبت به آن درمجمع عمومی اخذ تصمیم به عمل آید .
ماده ۲۱)حق رأی در مجامع عمومی غیر قابل انتقال به دیگری است.
ماده ۲۲) انتخاب هیأت مدیره و بازرسان انجمن صنفی باید با رای کتبی و مخفی صورت گیرد.
تبصره)هیچ عضوی نمی تواند بیش از یک نماینده به مجمع عمومی معرفی نماید و هیچ نماینده ای نمی تواند نمایندگی بیش از یک عضو را دارا باشد.

ماده ۲۳)ترتیب تشکیل و اداره جلسات مجمع عمومی:
۱-۲۳)مجـامع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مرکب از یک رئیس ـ یک نائب رئیس ـ یک منشـــی ـ و دو ناظر اداره می شود. ریاست مجمع عمومی با رئیس هیأت مدیره خواهد بود، مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها در دستور جلسه باشد.در این صورت رئیس مجمع از بین اعضاء حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب می شوند.در صورت عدم حضور رئیس هیأت مدیره ،ریاست جلسه به عهده مسن ترین عضو هیأت مدیره خواهد بود.
۲-۲۳)هر گاه در مجمع عمومی شور و اخذ تصمیم در موضوعات مطروحه در دستور جلسه خاتمه نیابد،هیأت رئیسه مجمع با تصویب اعضاء می توانداعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که حداکثر از سه هفته متجاوز نباشد تعیین نماید.تمدید جلسه نیاز به دعوت و انتشار آگهی مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم جهت رسمیت جلسه همان نصاب قبلی می باشد.
۳-۲۳)از مذاکرات وتصمیمات مجمع عمومی صورت جلسه ای توسط منشی تنظیم وبه امضاء هیأت رئیسه مجمع خواهدرسید .
۴-۲۳)کلیه صورت جلسات ، لیست اسامی حاضرین در مجمع ،اعلام نتایج انتخابات ،نسخ اساسنامه تصویبی و تأیید صحت انتخابات باید به امضاء هیأت رئیسه و یا در صورت نیاز هیأت نظارت برسد.
۵-۲۳)مجامع عمومی نماینده قانونی کلیه اعضاء بوده و تصمیمات آن در مورد تمام اعضاء اعم از حاضرین یا غایبین نافذ خواهد بود.
ماده ۲۴)هیأت مدیره مسوول اداره امورانجمن صنفی وحفظ حقوق ومنافع مشروع و قــــــــانونی اعضاء می باشد.تعداد اعضاء اصلی هیأت مدیره هفت نفر و تعداد اعضاء علی البدل هیأت مدیره دو نفر می باشد،که برای مدت دوسال از بین اعضاء انتخاب می گردند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
تبصره)تا تعیین هیأت مدیره جدید کلیه مسوولیت ها بر عهده اعضای هیأت مدیره قبلی خواهد بود.
ماده ۲۵)اعضای هیأت مدیره در اولین جلسه ای که حداکثر یک هفته پس از قطعی شدن انتخابات تشکیل می شود از بین خود یک نفر به عنوان رئیس،یک نفر نائب رئیس،و یک نفر خزانه دار انتخاب و ضمن تنظیم و امضاء صورت جلسه ای اسامی انتخاب شدگان را جهت اطلاع اعضاء و همچنین انجام تشریفات قانونی و صدور کارت شناسائی به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم می نمایند.
تبصره۱)هیأت مدیره می تواند یک نفر را به عنوان دبیر از بین اعضاء یا خارج از اعضاء انتخاب و قسمتی از وظایف خود را به وی تفویض نماید.
تبصره۲)در صورتی که دبیر انجمن صنفی از اعضاء هیأت مدیره نباشد می تواند در جلسات بدون حق رأی شرکت نماید.
تبصره ۳)هیچکس نمی تواند در بیش از یک انجمن صنفی عضو هیأت مدیره یا بازرسان باشد.
ماده ۲۶)جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل دو سوم اعضاءرسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آراء حاضرین معتبر خواهد بود.
تبصره)غیبت در سه جلسه متوالی یا پنچ جلسه متناوب بدون ارائه عذر موجه و یا علل دیگری که مانع انجام وظیفه هر یک از اعضای اصلی هیأت مدیره گردد،موجب استعفا از سمت عضویت در هیأت مدیره خواهد بود و عضو یا اعضای علی البدل که به ترتیب بیشترین آراء را در مجمع عمومی کسب نموده اند جانشین عضو یا اعضای مستعفی خواهند شد.
ماده ۲۷)هیأت مدیره مکلف است حداکثر ظرف دو ماه پس از دریافت گواهی ثبت انجمن صنفی از وزارت کار و امور اجتماعی حسابی به نام انجمن صنفی و با امضاء مشترک رئیس هیأت مدیره یا دبیر و خزانه دار در یکی از بانکهای کشور باز و وجوه متعلق به انجمن را در حساب بانکی مزبور واریز نمایند.
ماده ۲۸)رئیس هیأت مدیره یا دبیر و خزانه دار مشترکاً صاحبان امضاء مجاز اسناد و مدارک مالی و کلاً مسوولان اداری و مالی انجمن بوده و حفظ کلیه اموال ،دارایی ها و اسناد و اوراق بهادار و دفاتر مالی به عهده آنان می باشد.
تبصره)کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی با امضاء رئیس هیأت مدیره و یا دبیر و مهر انجمن و کلیه اسناد مالی و اوراق رسمی و بهادار و قراردادهای تعهدآور که به تصویب شورای اداری رسیده باشدبا امضاء مشترک رئیس هیأت مدیره یا دبیر و خزانه دار و ممهور به مهر انجمن صنفی معتبر خواهد بود.
ماده ۲۹)در صورت استعفاء ، فوت و یا فقدان صلاحیت هر یک از اعضاء هیاُت مدیره،به جای آنان اعضاء علی البدل با توجه به تقدم آراء جایگزین عضو مزبور خواهند شد.
ماده ۳۰)هیأت مدیره انجمن صنفی مکلف است دست کم سه ماه قبل از پایان دوره ،مجمع عمومی را برای تجدید انتخابات دعوت نمایند.
تبصره)چنانچه حد اکثر شش ماه پس از پایان دوره به هرعلتی تجدید انتخابات صورت نگرفته باشد، بازرسان مکلفند انحلال انجمن صنفی را به وزارت کار و امور اجتماعی و سایر مراجع ذیربط اعلام نمایند.
ماده ۳۱)وظایف و اختیارات هیأت مدیره:
۱-۳۱)اجرای مصوبات مجمع عمومی .
۲-۳۱)حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضاء.
۳-۳۱)افتتاح و یا بستن حساب در بانکها.
۴-۳۱)خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول مشروط بر آنکه به منظور جلب نفع نباشد.
۵-۳۱)حضور در مراجع حل اختلاف به نمایندگی از سوی اعضاء و دفاع از حقوق آنان در مراجع قضایی.
۶-۳۱)استخدام،عزل و نصب کارمندان اداری .
۷-۳۱)دعوت مجامع عمومی طبق مقررات اساسنامه .
۸-۳۱)تهیه و ارائه گزارش سالیانه به مجمع عمومی .
۹-۳۱)تهیه و تنظیم تراز مالی و همچنین پیش بینی بودجه سال آتی جهت ارائه به مجمع عمومی .
۱۰-۳۱)تدوین آئین نامه های داخلی .
۱۱-۳۱)تعیین میزان حق عضویت اعضاء بر اساس جدول تعیین شده از طرف مجمع عمومی.
۱۲-۳۱)اعلام کتبی تشکیل جلسات مجمع عمومی ۱۵ روز قبل از انعقاد جلسه به وزارت کار و امور اجتماعی
۱۳-۳۱)تأسیس و تقویت شرکتهای تعاونی و ایجاد امکانات رفاهی برای اعضاء.

۱۴-۳۱)تشکیل کمیته ها:
الف:کمیته حقوقی
ب:کمیته حل اختلاف
ج:کمیته بررسی و تدوین آیین نامه ها
د:کمیته اطلاع رسانی
ه:کمیته آموزشی

۱۵-۳۱)انعقاد قراردادهای دسته جمعی به نمایندگی از اعضاءبا سایر تشکل های کارگری و کارفرمایی بارعایت قوانین و مقررات مربوط و همچنین آئین نامه و اساسنامه انجمنهای صنفی.
ماده ۳۲)وظایف رئیس هیأت مدیره:
۱-۳۱)اداره جلسات هیأت مدیره.
۲-۳۲)دعوت اعضای هیأت مدیره به تشکیل منظم جلسات.
۳-۳۲)مراقبت بر حسن جریان امور انجمن صنفی.
۴-۳۲)ابلاغ تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره به دبیر و سایر مسوولان انجمن صنفی جهت اجرا.
ماده ۳۳)دبیر انجمن ریاست امور دبیرخانه را عهده دار بوده و مسوول تشکیلات اجرایی است و وظایف او به شرح زیر می باشد:
۱-۳۳)استخدام یا به کار گماردن کارکنان اداری انجمن و در صورت لزوم استخدام مشاور و کارشناس پس از تصویب هیأت مدیره.
۲-۳۳)انجام مکاتبات و نامه های اداری انجمن و نظارت بر حسن اجرای داخلی انجمن صنفی .
۳-۳۳)گشایش حساب جاری انجمن به اتفاق خزانه دار و رئیس هیأت مدیره در یکی از بانکهای مجاز و واریز وجوه انجمن به حساب مذکور و برداشت از آن .
۴-۳۳)اجرای مصوبات و تصمیمات هیأت مدیره و مجمع عمومی و انجام امور جاری و اداری انجمن صنفی .
۵-۳۳)ثبت صورت جلسات هیأت مدیره در دفتر مربوطه.
۶-۳۳)حفظ و نگهداری اسناد و مدارک مالی و اداری و دفتر مشخصات کامل اعضای انجمن صنفی.
۷-۳۳)تهیه و تنظیم کارت عضویت با امضاء خود و رئیس هیأت مدیره و یا خزانه دار و مهر رسمی انجمن صنفی .
۸-۳۳)امضای چکها و اسناد اوراق بهادار به اتفاق خزانه دار و ممهور به مهر انجمن در صورت تصویب هیأت مدیره.
۹-۳۳)دبیر در دوره فترت مکلف است مقدمات دعوت و تشکیل مجمع عمومی را برابر مقررات برای انجام انتخابات فراهم و چنانچه انتخابات مجدد حداکثر در فاصله شش ماه از پایان مدت اعتبار مسوولان انجمن به عمل نیاید،می باید به اتفاق بازرسان مراتب را جهت تعیین تکلیف به وزارت کار و امور اجتماعی اطلاع دهد.
ماده ۳۴)خزانه دار مسوول امور مالی انجمن صنفی است و امضاء کلیه چکها و اسناد مالی و اوراق بهادار بر عهده او و رئیس هیأت مدیره یا دبیر بوده و سایر وظایف وی به شرح زیر می باشد:
۱-۳۴)اداره امور مالی انجمن، تنظیم دفاتر و اسناد، صورت جلسات مالی و رسیدگی و حفظ حسابها.
۲-۳۴)وصول و جمع آوری ورودیه ،حق عضویتها و کمکهای مالی در مقابل قبض رسید.
۳-۳۴)تهیه و تنظیم دفاتر مخصوص مالی .
۴-۳۴)تهیه و تنظیم تراز نامه انجمن صنفی جهت ارائه به هیأت مدیره و بازرسان.
۵-۳۴)رسیدگی به صحت اسناد و مدارک ارائه شده در مورد پرداختها ،توسط اعضای انجمن صنفی .
۶-۳۴)نظارت بر خرید و فروش و هر نوع عمل مالی.
۷-۳۴)حفظ اموال منقول ،غیر منقول،وجوه و اسناد مالی انجمن صنفی .
۸-۳۴)پیش بینی بودجه سال آتی و تسلیم آن به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب.
تبصره ۱)خزانه دار موظف است در هر مورد بنا به تقاضای بازرس یا بازرسان کلیه دفاتر و اسناد مالی انجمن صنفی را برای رسیدگی در محل انجمن صنفی در اختیار آنان قرار دهد.
تبصره۲)در صورت انقضاء دوره هیأت مدیره خزانه دار و مدیر اجرایی یا دبیر موظف خواهند بود امور مالی انجمن صنفی را تا قطعیت انتخابات مجدد کماکان اداره نماید.
ماده ۳۵ ) مجمع عمومی تعداد دونفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب می نماید تا بر اساس وظایف خود عمل نمایند . انتخاب مجدد آنان بلامانع است .
ماده ۳۶)وظایف و اختیارات بازرس یا بازرسان:
۱-۳۶)نظارت و رسیدگی به دفاتر،اوراق و اسناد مالی و مراقبت بر حسن جریان امور مالی انجمن صنفی.
۲-۳۶)رسیدگی و گواهی گزارش مالی جهت ارائه به مجمع عمومی.
۳-۳۶)رسیدگی به شکایات اعضاء و در صورت لزوم تهیه گزارش برای ارائه به هیأت مدیره یا مجمع عمومی
۴-۳۶)اقدام به دعوت و تشکیل مجمع عمومی در صورت لزوم بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۵ این اساسنامه.
۵-۳۶)تهیه و ارائه گزارش عملکرد خود به مجمع عمومی.
ماده ۳۷)شرایط انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان:
۱-۳۷)داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران .
۲-۳۷)داشتن حداقل ۳۰ سال تمام سن.
۳-۳۷)نداشتن سابقه محکومیت کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی گردد.
۴-۳۷)مشهور به حسن شهرت و امانتداری .
۵-۳۷)عضو انجمن صنفی باشد.
۶-۳۷)متدین به یکی از ادیان رسمی کشور.
۷-۳۷)دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی و داشتن ۵ سال تجربه مفید کاری یا دارا بودن حداقل مدرک دیپلم و داشتن ۱۰ سال تجربه مفید کاری .
ماده ۳۸)در اجرای ماده ۱۸ آیین نامه انجمن های صنفی و به منظور ثبت و آموزش اعضاء هر دوره مبلغ ۱۵۰۰ ریال معادل ۵۰% حق عضویت دریافتی از اعضاء به حساب اعلام شده از طرف اداره کل سازمانهای کارگری .و کارفرمایی واریز خواهد شد.

فصل چهارم ـ اصلاح اساسنامه
ماده ۳۹)اساسنامه حاضر را نمی توان تغییر داد مگر آنکه یک مجمع عمومی فوق العاده با دو سوم اعضاء رسمیت یافته باشد و اعضاء می توانند با سه چهارم آراء خود مفاد اساسنامه را بر اساس مقررات اصلاح نمایند.
فصل پنجم ـ انحلال و مقررات مربوط به آن
ماده ۴۰)در موارد زیر انجمن صنفی منحل می گردد:
۱-۴۰)بر اساس تصمیم متخذه در جلسه مجمع عمومی فوق العاده.
۲-۴۰)بر اساس رأی صادره از طرف مراجع قضایی.
۳-۴۰)در صورت گذشت ۶ ماه از پایان مدت اعتبار هیأت مدیره و عدم تجدید انتخابات آنان.
تبصره)در صورت اقدام هیأت مدیره و بازرسان و یا یک سوم اعضاء برای دعوت و تشکیل مجمع عمومی مربوط جزء ضرب الاجل مذکور در بند ۳ ماده فوق العاده نخواهد شد.
ماده ۴۱)از تاریخ انحلال انجمن صنفی اختیارات مسوولان خاتمه یافته و هیأت تصفیه منتخب ( که از بین مسوولان یا اعضاء انتخاب می شود) امر تصفیه را به عهده می گیرد. بازرس یا بازرسان انجمن پس از انحلال عنوان ناظر تصفیه را خواهند داشت . مدت مأموریت هیأت تصفیه از تاریخ انتخاب یک سال خواهد بود.
تبصره)در صورت عدم انتخاب هیأت تصفیه وظیفه آن به عهده رئیس هیأت مدیره و بازرسان خواهد بود.
ماده ۴۲)انحلال انجمن صنفی موجب تضییع حق یا اسقاط تکلیف دو طرف قرارداد پیمان های دسته جمعی منعقد شده قبلی نخواهد بود.
ماده ۴۳)در صورت انحلال انجمن صنفی کلیه دارایی های آن با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی به تشکل کارفرمایی کانون تحویل خواهد شد.
ماده ۴۴)هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه پس از کسب موافقت از وزارت کار قابل اجرا می باشد.
ماده ۴۵)سایر مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده تابع مقررات آیین نامه سازمانهای کار فرمای وزارت کار و امور اجتماعی و دیگر مقررات مربوط خواهد بود.
این اساسنامه در ۴۵ ماده و ۱۹ تبصره در تاریخ ۱۷/۸/۷۸ تصویب مجمع عمومی رسید.


اعضای هیأت مؤسس
۱.آقای حسین پرتوی
۲.آقای بهمن جلالی
۳.آقای نادر داودی
۴.آقای محسن راستانی
۵.آقای محمد فرنود
۶.آقای کاوه گلستان
۷.خانم لاله شرکت
۸.سیف الله صمدیان