دومین نشست عکاسی در عکسخانه شهر روز شنبه ۱۶ خرداد ۸۳ تحت عنوان « عکاسی جنگ » با حضور آقای رضا برجی عکاس جنگ از ساعت ۱۷ تا ۱۹ بر گزار می شود.
عکسخانه شهر . میدان هفت تیر . خیابان بهار شیراز . میدان بهار . تلفن : ۸۸۴۸۹۹۳