910511

در حاشیه برگزاری نمایشگاه جشنواره عکس‌های شهر آسمان دو نشست تخصصی عکاسی در خانه هنر مندان ایران برگزار خواهد شد.
نشست اول با عنوان عکاسی آئینی با حضور امیر علی جوادیان شنبه ۱۴ مرداد و نشست دوم با عنوان نیایش در ادیان با حضور مرضیه ایوتین یکشنبه ۱۵ مرداد، ساعت ۱۶ در تالار شهناز مجموعه خانه هنر مندان ایران برگزار خواهد شد.
دبیرخانه جشنواره از همه علاقه‌مندان برای حضور در این نشست دعوت بعمل آورده است.