نمایشگاه عکس تاریخی پل سفید نقطه آغاز در شهر کتاب اهواز
از سال ۱۳۱۳ تا ۱۳۱۵
نمایشگاه گردان: محمود گل

افتتاحیه: پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
ساعت ۱۸
بازدید: ۷ تا ۱۴ اردیبهشت
ساعت: ۱۰ تا ۱۴ و ۱۶ تا ۲۳
نشانی: اهواز، کیان‌آباد، مجتمع تجاری خلیج فارس، طبقه اول، شهر کتاب اهواز

حامیان:
@ahvazbookcity
@۰۱۰۰co
@polsefidahwaz
@dastaneahvaz