سایت عکاسی از همه عکاسان محترم و بازدید کنندگان دو سالانه دعوت می نماید تا نظرات و دیدگاه های خود را هر چند کوتاه و مختصر برای سایت عکاسی ارسال نمایند تا بتوان با انعکاس جامع دیدگاه ها به تصویری واضح از دو سالانه عکس امسال رسید. مطالب ارسالی به نام فرستند عینا” منعکس خواهد شد. ( البته با رعایت اصول نقد و احترام افراد ) انعکاس مطالب ارسالی در خصوص دو سالانه الزاما” دیدگاه سایت عکاسی نمی باشد. با تشکر