سیف الله صمدیان همه هنرمندان شرکت کننده در جشن تصویر سال را به شرکت در مراسم اختتامیه این جشن در روز جمعه ۲۶ آبان دعوت کرد. هنرمندان می توانند در دو روز آینده با هماهنگی قبلی به دفتر تصویر سال مراجعه و کارت خود را دریافت کنند و یا روز جمعه ساعت ۳۰/۱۴ به خانه هنرمندان مراجعه و کارت خود را دریافت کنید. صمدیان تاکید کرد که عزیزان هنرمند با آوردن همراه ما را شرمنده نکنند. کارت دعوت فقط برای یک نفر است.

4th-image.jpg