موسسه نظارت بر داده‌های PMA گزارش آمار دوربین‌های دیجیتال فروش رفته در سال ۲۰۰۳ را ارائه نمود. در سال ۲۰۰۳ تعداد دوربین‌های فروش رفته با ۶۴ درصد رشد نسبت به سال قبل به ۵۰ میلیون دستگاه رسید. بیشترین افزایش فروش در اروپا بود که میزان فروش دو برابر شده است. در واقع اروپا در سال ۲۰۰۳ از لحاظ خرید دوربین دیجیتال از آمریکا پیشی گرفت و مجموعا ۳۶ درصد دوربین‌های فروش رفته در اروپا بوده است. رشد فروش در آمریکا نیز بسیار زیاد و در حدود ۴۸ درصد بود، در حالی که رشد فروش در ژاپن ۳۴ درصد بوده است.