Arm-Mahan-Air-2.jpg
شرکت هوا پیمایی ماهان در هفته سه پرواز به مقصد دوسلدورف دارد که در روزهای شنبه . سه شنبه و پنج شنبه این پروازهاانجام می شود . از تاریخ ۰۲ jul تا ۸Oct این پروازها به چهار پرواز هفتگی (روزهای جمعه) افزایش می یابد. با توجه به تاریخ نمایشگاه فتو کینا که از ۲۸ سپتامبر تا ۳ اکتبر برگزار خواهد شد تاریخ و ساعات پرواز هواپیمایی ماهان به شرح زیر است . پروازهای رفت : جمعه ۲۴ سپتامبر(۳ مهر) ساعت پرواز ۰۵:۴۵ ساعت ورود ۱۰:۰۰ شنبه ۲۵ سپتامبر(۴ مهر) ساعت پرواز ۰۶:۰۰ ساعت ورود ۱۰:۰۰ دوشنبه ۲۷ سپتامبر(۶ مهر) ساعت پرواز ۰۴:۳۰ ساعت ورود ۰۸:۳۰ پنج شنبه ۳۰ سپتامبر(۹ مهر) ساعت پرواز ۰۵:۳۰ ساعت ورود ۰۹:۳۰

پروازهای برگشت :
جمعه ۰۱ اکتبر (۱۰ مهر) ساعت پرواز۱۴:۰۰ ساعت ورود ۲۱:۰۰
شنبه ۰۲ اکتبر (۱۱ مهر) ساعت پرواز ۱۲:۰۰ ساعت ورود ۱۹:۰۰
دوشنبه ۰۴ اکتبر (۱۳مهر) ساعت پرواز۱۲:۰۰ ساعت ورود ۱۹:۰۰
پنج شنبه ۰۷اکتبر(۱۶ مهر) ساعت پرواز۱۱:۳۰ ساعت ورود ۱۸:۳۰
جمعه ۰۸ اکتبر (۱۷مهر) ساعت پرواز ۱۴:۰۰ ساعت ورود ۱۸:۳۰
در ضمن هواپیمایی ماهان برای مسیر تهران – دوسلدورف بلیط رایگان قطار ( قابل استفاده در مسیر دوسلدورف به تمام نقاط آلمان – DB ) در اختیار مسافرین قرا ر می دهد .