sony.gif


سونی نرم افزار داخلی دوربین را برای a700 عرضه کرد. این نرم افزار برای بهبود وضوح و عدم ظهور noise در زمان کار با لنزهای غیر ADI طراحی شده است. این نرم افزار همچنین در بسته
نرم افزاری متقابل تصویر و اطلاعات نیز وجود دارد. این نرم افزار داخلی دوربین تنها در دوربین های تولید شده اولیه همراه نرم افزار Ver.1 که قابل مشاهده در Menu و در قسمت Simultaneously است وجود دارد.