OLYMPUS.gif


اولیمپوس نرم افزار داخلی سری E خود را ارائه کرد. این نرم افزار داخلی فوکوس در حالتی که مبدل تله EC-20 استفاده می شود را بهبود می دهد. در دوربین E-510 همچنین لرزه گیر داخلی دوربین در حالت عکاسی با سرعت شاتر پائین بهبود پیدا می کند. این نرم افزار برای مدل های E-1 و E-300/330/500 و E-410/510 ارائه شده است.