معمولا” عادت کردیم همه کار ها را در دقیقه ۹۰ انجام دهیم . برای یک بار هم که شده همین حالا بلند شوید نگاتیو ها یا فایل عکسهایی را که می خواهید برای دو سالانه بفرستید آماده کنید. اگر خودتان عکس ها را چاپ می کنید مقدمات چاپ را فراهم کنید و اگر به لابراتوار می دهید همین فردا این کار را انجام دهید. همه می گذاریم برای روز های آخر و وقتی چاپ عکسها خوب نشد از دست لابراتوار و چاپچی گله می کنیم . وقتی حجم کار در لابراتوار بیش از حد توان پرسنل باشد افت کیفیت اجتناب ناپذیر است .
با امید به تحویل به موقع آثار


فرمها و برچسب پشت عکس دو سالانه آماده شده می توانید آن را در محل دبیر خانه دو سالانه در موزه هنر های معاصر و یا لابراتوار آریا تهیه کنید . این فرمها به زودی بر روی سایت دو سالانه نیز قابل دریافت است .