از این پس قسمتهای مختلف سایت عکاسی طبق برنامه زمانی مشخص بروز خواهد شد .


وبلاگ سایت هر روز
خبر شنبه ها
عکاس و بازارچه در صورت ارسال اطلاعات از طرف شما هر روز


بروز سازی دیگر قسمتهای سایت . وبلاگ دوربین دیجیتال و سایت چهارمین دو سالانه عکس ایران مرتبا” از طریق وبلاگ به اطلاع خواهد رسید.