همانطور که قبلا” هم گفتم صفحه هنر روزهای پنج شنبه روزنامه جدید الانتشار شرق به عکاسی اختصاص دارد و سایت این روزنامه هم از حالتPDF خارج شد و می توان از این پس این صفحه را بر روی اینترنت مطالعه کرد .
مطالب این شماره عبارتند از :
رضا دقتی و بوی خوش موفقیت ترجمه سعید خاموش از لوموند اوت ۲۰۰۳
از چشم یک شیفته عکاسی ترجمه مازیار فکری ارشاد
و سه خبر کوتاه باعناوین : نمایشگاهی از عکاس چه گوارا – «جورج آدنر» در ترانزیت – گردش شبانه