روز دوشنبه ۵ / ۸ / ۸۲ ساعت ۹ صبح در دادگاه عمومی تهران واقع در میدان ارگ شعبه ۱۰۸۳ جلسه رسیگی به شکایت آقای افشین شاهرودی از روزنامه همشهری است . این جلسه دادگاه برای اولین بار در طول تاریخ عکاسی ایران به شکایت یک عکاس از یک روزنامه به دلیل چاپ بدون اجازه عکسهایش می پردازد . نتیجه این دادگاه می تواند تاثیر مهمی در دفاع از حقوق حقه و نادیده گرفته شده عکاسان ایرانی داشته باشد . ارباب جراید سالهاست به چاپ بدون نام و بدون اجازه عکسهای عکاسان اقدام می نمایند و شاید این دادگاه و نتیجه آن بتواند توجه سردبیران مطبوعات را در خصوص چنین اقدامی به خود جلب کند . ای کاش جامعه عکاسی ایران از یک تشکیلات صنفی قدرتمند برخوردار بود تا در چنین مواقعی از توان اجرائی آن بهرمند می شدیم .