یکی از عناصر هنر پست مدرن استفاده از یک اثر شناخته شدهء پیشین و گنجاندن آن در یک اثر جدید است. بدان سان که با انتقال مفاهیم مورد نظر هنرمند پیشین درک مفهوم جدید و مورد نظر هنرمند آسان گردد. این پدیده در ادبیات ما سابق ای طولانی دارد. “تضمین” یک شعر یا “استقبال” از شعر شاعری پیشین امری شناخته شده است.
باربارا کروگر در تصاویر خود دست و دلبازانه از آثار عکاسان دیگر استفاده می کند. او در این امر تا بدان حد زیاده روی کرده است که به دلیل استفاده از یک عکس و رعایت نکردن کپی رایت (حق تکثیراثر) مورد اعتراض صاحب اثر قرار گرفته است.
متاسفانه ما تحقیق و پژوهش در گذشته خود را فراموش کرده ایم و برای شناختن و شناساندن پدیده ها منتظر غیر هستیم. این را به معنای اعتقاد به آن تفکر غلط و رایج نگیریم که ما زمانی محور عالم بوده ایم و سهم خود را از افتخارات جهانی می طلبیم.
نوشته شده توسط : اسماعیل عباسی ۲۱ آبان ۱۳۸۲