عکاس بزرگوار آقای کامران جبرئیلی هم با نوشته خود ما را شرمنده نمودند که از ایشان سپاسگزاریم.
همچنین بلافاصله به نشانه همراهی با سایت عکس زیبایی برایمان ارسال نمودند .
استاد دست شما درد نکند !

ARE101.jpg

عکس : کامران جبرئیلی