کتایون‎ کرمی عکاس‎ ایـرانـی نفـر برتر جشنواره ابداع ۲۰۰۴ دبی‎ شد.

در مراسم‎ پایانی‎ این‎‎ جشنواره طرح‎ کتایون‎ کرمی‎‎ در رشته‎ عکـاسـی «فتوگرافی‎ نور» به‎‎ عنوان‎ نفر برگزیده در این‎ رشته‎ انتخاب‎ شد.

در جشنواره‎ ابداع دبی‎ هشت دانشجوی اماراتی‎، شش‎ ایرانی، سیزده هندی،‎ چهار مصری، سه‎‎ انگلیسی‎، سه امریکـایـی، یـک‎ کانادایی‎‎ و شش‎ نفر از آفریقای‎ جنوبـی بـه‎ مرحله‎‎‎‎ نهایی‎ این‎ مسابقه راه یافته بودند.

جشنواره ابداع دبـی‎ از سـال ‎ ۲۰۰۱ پـایـه گذاری‎‎ شـد و هـدف‎ از اعـطای ایـن‎ جـایـزه‎ شکوفایی‎ استعدادهای‎‎ دانشجویان‎ رشتـه‎ هـای خبرنگاری‎ و ارتباطات‎‎ است.