خانواده، دوستان و شاگردان کاوه گلستان در سومین سالگردش یه یاد و نام او در ساعت ۱۰ صبح شنبه ۱۲ فروردین ۱۳۸۵ بر مزارش گردهم می آیند.

انتهای بلوار لواسان – سمت چپ خیابان پاچنار – روستای افجه – گورستان پائین