عکسخانه شهر عکس ها و اعلان های جنبش مشروطه خواهی در تهران – همدان – تبریز‏ را با همکاری ناصرالدین حسن زاده – امیر شهاب رضویان ‏و موسسه مطالعات تاریخ معاصر ‏به نمایش می گذارد. ‏

زمان : ۱۱ تا ۳۱ مرداد ماه ۱۳۸۵ ‏

مکان : میدان هفت تیر ، خیابان بهار شیراز ، میدان بهار شیراز ‏

تلفن : ۸۸۸۴۸۹۹۳ ‏